Privacyverklaring

Privacyverklaring

Download versie

Het onderstaande privacy statement is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Vlinderwereld.nl (KvK nummer: 93983379 ), Streekbos  10, 1358 ES Almere (www.vlinderwereld.nl).

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Vlinderwereld.nl verwerkt uw gewone persoonsgegevens naar de wettelijke grondslagen van de AVG- wet. Op basis van deze wet, kunnen wij een beroep doen op (één van de) onderstaande grondslagen 

 • Toestemming van de betrokken persoon (Nieuwsbrieven, overeenkomsten)
 • Noodzaak voor het uitvoeren van een overeenkomst
 • Noodzakelijk voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen
 • Behartigen gerechtvaardigde belangen (verwerking overeenkomst /personeelsadministratie)

Doeleinden van verwerking

Vlinderwereld.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor:

 • webshop overeenkomsten
 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten
 • relatiebeheer
 • nieuwsbrieven
 • product- en dienstontwikkeling
 • administratieve handelingen
 • het bepalen van strategie en beleid
 • personeelsadministratie
 • sollicitatieprocedure
 • aanbiedingen

Vlinderwereld.nl verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn om de overeenkomst te kunnen nakomen. Deze gegevens zijn verzameld op een overeenkomst of heeft u al met een eerdere overeenkomst doorgegeven. We gaan een orderbevestiging sturen, een factuur en indien nodig een herinnering of aanmaning. Met het geven van een opdracht geeft u tevens toestemming om de door u verstrekte persoonsgegevens te gebruiken voor administratieve verwerking. Zonder deze verwerking kunnen wij u niet van dienst zijn.
Iedereen kan zich voor onze nieuwsbrief opgeven, we sturen u dan regelmatig nieuws per mail. Deze brieven bevatten onzichtbare codes, waarmee wij kunnen volgen hoeveel mensen onze nieuwsbrief lezen en op welke onderwerpen er doorgeklikt wordt. We registreren niets op naam, we gebruiken alleen algemene informatie om onze nieuwsbrief te kunnen verbeteren. De nieuwsbrief kunt u ook gemakkelijk weer afmelden, via een link onderaan de nieuwsbrief. Als u zichzelf afmeldt, ontvangt u geen nieuwsbrief meer van ons.
Bij het bezoeken van onze website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt (cookies).

Verstrekken van persoonsgegevens

Vlinderwereld.nl heeft uw gegevens nodig om de administratie te voeren, om contact met u op te nemen om onze plichten voortvloeiend uit de gemaakte overeenkomsten te kunnen nakomen, correspondentiegegevens op te slaan en om de dienstverlening te verbeteren.
Indien u geen gegevens zou verstrekken, kan Vlinderwereld.nl haar werk niet doen en kunnen wij u niet van dienst zijn. Hierdoor is het verstrekken van persoonsgegevens een voorwaarde bij het aangaan van een overeenkomst met uw organisatie.
Daarnaast gebruikt Vlinderwereld.nl uw gegevens om contact op te nemen om bijvoorbeeld; uw order te bespreken, waar u wellicht prijs op zou kunnen stellen; tevredenheid, aanpassing, aanbiedingen (tenzij u aangegeven heeft dat u geen aanbiedingen e.d. wenst te ontvangen). 

Ontvangers van persoonsgegevens

Vlinderwereld.nl verwerkt uw gegevens in een Database, dit systeem gebruikt Vlinderwereld.nl alleen voor de verwerking en ontwikkeling van onze producten en diensten. De Database van Vlinderwereld.nl is goed beveiligd volgens Europese normen.
Een beperkt deel van persoonsgegevens zullen verstrekt worden aan derden (bijv. bij uitblijven van betaling), voor doeleinden die nodig zijn om onze diensten te kunnen leveren en nakoming van de gemaakte overeenkomst. 
Met de “derden” waar Vlinderwereld.nl gebruik van maakt om haar diensten te kunnen leveren zijn de nodige (verwerkings)overeenkomsten tot grondslag.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist. Uw persoonsgegevens zullen nooit worden verstrekt aan derden buiten de EU.

Webshop

De persoonsgegevens die u verstrekt via onze webshop, zullen wij niet commercieel gebruiken.

Onze webshop is ontwikkeld met behulp de software van Designpro. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met hen gedeeld.  Designpro heeft toegang tot uw gegevens om ons technische ondersteuning te bieden. Zij zullen uw gegevens ook nooit gebruiken voor een ander doel. 

Designpro is verplicht om passende veiligheidsmaatregelen te nemen op basis van de overeenkomst die wij met hen gesloten hebben. Deze maatregelen bestaan uit een SSL-verbinding, sterke wachtwoorden en beveiligde dataopslag.  Designpro houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor persoonsgegevens.

Webhosting

Het bedrijf Designpro levert onze webhosting- en maildiensten.  Designpro kan gegevens verzamelen om verlies en ongeoorloofd gebruik van persoonsgegevens te voorkomen. Hierbij worden geen persoonsgegevens verstrekt.  Designpro is verplicht op grond van de overeenkomst die wij gesloten hebben alle gegevens geheim te houden.

Betaalsysteem  

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webshop maken wij gebruik van het platform van Sisow. Sisow verwerkt uw n.a.w. gegevens en uw betaalgegevens, zoals uw bankrekeningnummer of uw creditcardnummer. 
Sisow heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Sisow behoudt zich het recht uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde beveiliging en geheimhouding is van toepassing en uw gegevens worden in alle gevallen goed beschermd. Sisow bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijn is toegestaan.

Verzending en Logistiek

Als u een bestelling bij Vlinderwereld.nl plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Myparcel voor het uitvoeren van deze leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw n.a.w. gegevens met hen delen. Myparcel gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de opdracht/overeenkomst. In het geval dat Myparcel een derde partij inschakelt (bijvoorbeeld in een tijd van drukte), stelt Myparcel uw gegevens ook aan de derde partij ter beschikking.

Bewaren gegevens

Wij zullen uw gegevens bewaren zolang nodig is voor de verwerking van onze overeenkomst en daarna volgens wettelijke termijnen van bewaarplicht in onze archieven.

Bij een sollicitatie zullen wij uw persoonsgegevens bewaren zolang nodig voor de sollicitatieprocedure.
Indien er geen relatie tot stand komt bij een sollicitatieprocedure, zullen wij uw gegevens verwijderen of toestemming vragen om uw gegevens langer te mogen bewaren.

Gegevensbeveiliging

Vlinderwereld.nl maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Vlinderwereld.nl maakt dan ook gebruik van een SSL-beveiligingscertificaat. Met dit certificaat, wat te herkennen is aan een slotje voor het internetadres, worden uw gegevens versleuteld. Voor derden zijn uw gegevens niet zichtbaar en heeft u zekerheid dat uw gegevens alleen voor u en ons zichtbaar zijn.   

Social Media Buttons

Wij maken geen gebruik van social media Buttons op onze website. 

Cookies

Vlinderwereld.nl maakt gebruik op haar website van twee soorten cookies:

 • Functionele cookies: Het voornaamste doel van deze cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. 
 • Analytics cookies: Vlinderwereld.nl maakt gebruik van analytische cookies (Google analytics). Door middel van deze cookies krijgt Vlinderwereld.nl inzicht in het gebruik van onze website. De informatie die hiermee verkregen wordt, analyseert Google voor ons. De privacy van de bezoeker blijft met deze analytische cookies gewaarborgd. Met deze data kunnen wij onze website optimaliseren, waardoor wij de gebruikerservaring voor u als bezoeker kunnen verbeteren. Google is een Amerikaans Vlinderwereld.nl, die haar gegevens op Amerikaanse servers opslaat. Google voldoet hiermee aan de EU-US Privacy Shield Principes.

Bij Vlinderwereld.nl worden cookies automatisch geaccepteerd, maar u kunt de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Links naar andere websites

Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites.  Vlinderwereld.nl is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder Vlinderwereld.nl vallen. Wij verwijzen u in deze situatie door naar de privacyverklaring van de betreffende website.

Meldplicht datalekken

Vlinderwereld.nl zal in geval van een datalek binnen onze website, dit direct melden aan ons webdesignbedrijf Designpro. Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Designpro zal op haar beurt binnen de gestelde termijn een melding doen bij de autoriteit persoonsgegevens. Alle betrokkenen zullen tevens geïnformeerd worden over het datalek en er zal met spoed in kaart worden gebracht welk risico er gelopen wordt met het ontstane datalek.

Indien er een datalek ontstaat via andere wegen, zullen wij daar net zo zorgvuldig mee omgaan als hierboven beschreven, waarbij wij zelf de nodige meldingen zullen doen.

Recht Inzage, rectificatie, wissen en bezwaar

U mag Vlinderwereld.nl vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Vlinderwereld.nl verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. 
Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via info@vlinderwereld.nl.
Na ontvangst van uw verzoek wordt deze getoetst naar wettelijke standaarden voorgaande de gegevens te verwijderen.
U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of u kunt uw toestemming om gegevens te verwerken intrekken. Vlinderwereld.nl zal uw bezwaar/intrekking toetsen, d.w.z. kijken of uw bezwaar de verwerking van de doeleinden niet in gevaar brengt.

Indien u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens kunt u uw klacht richten aan: autoriteitpersoonsgegevens.nl 

Geautomatiseerde besluitvorming

Vlinderwereld.nl maakt gebruik van geautomatiseerde besluitvorming m.b.t. het toetsen van kredietwaardigheid van onze klanten. Toch is dit niet geheel een automatische besluitvorming, er wordt door Vlinderwereld.nl besloten of er wel of geen onderzoek gedaan wordt naar de kredietwaardigheid voordat er werkzaamheden verricht worden. Indien er een negatief resultaat uit dit onderzoek komt, kan Vlinderwereld.nl ervoor kiezen om de overeenkomst te ontbinden. Vlinderwereld.nl kan er ook voor kiezen, in geval van slechte kredietwaardigheid, stapsgewijs werkzaamheden te doen, waarbij betaling vooraf een voorwaarde kan zijn. 

Medewerking strafrechtelijk onderzoek

In bijzondere gevallen kan Vlinderwereld.nl gehouden worden aan een wettelijke verplichting tot het delen van gegevens op verzoek van de overheid. In dergelijke gevallen zullen wij niet anders kunnen als deze gegevens te delen, maar wij zullen ons verzetten zo ver de wet ons dat toestaat.

Wijzigingen

Vlinderwereld.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, bijvoorbeeld vanwege nieuwe wettelijke ontwikkelingen of onlinediensten. 
De meest recente privacyverklaring kunt u vinden in de footer van onze website: www.vlinderwereld.nl

Vlinderwereld logo
Vlinderwereld

Copyright © - 2024 Vlinderwereld | Alle rechten voorbehouden | KvK: 93983379 | BTW: NL005056004B95 | Site-Index | Privacyverklaring

Designpro.nl | Z-IM